✅درجهت فرهنگ سازی در خصوص جلوگیری از هرگونه سد معبر صورت گرفت

تقدیر و تشکر شهردار و اعضای شورای شهر از تعدادی کسبه ی محترم که با رعایت قوانین و مقررات و همچنین احترام به حقوق شهروندان از هرگونه سد معبر خودداری نمودند.

این طرح طی هفته های اتی نیز ادامه خواهد داشت.