خبر

رونمایی از تابلوهای منقش به تصاویر شهدای شهر درود در بلوار ورودی این شهر