مزایده جایگاه سی ان جی

اسناد مزایده جایگاه سی ان جی