مزایده عمومی جایگاه سی ان جی

اسناد مربوط به مزایده