اجرای کانال هدایت اب های سطحی در مسیر دسترسی به مسکن مهر

✅خدمتی دیگر از شهرداری و شورای اسلامی شهر درود

اجرای کانال هدایت اب های سطحی در مسیر دسترسی به مسکن مهر

❇️بعد از اتمام اجرای کانال ،عملیات اسفالت مسیر دسترسی اغاز خواهد شد