مزایده فروش دو قطعه زمین

اسناد مزایده زمین ۳۰۰ متری

اسناد مزایده زمین ۶۴۰ متری