شهرداری


۰۰۴

مهندس رامین زمانی – شهردار شهر درود

۰۰۰

 

 

 

 

شهرسازی:

مهندس سید علی حسینی

abedi

 

 

 

 عمران :

مهندس محمد جواد عابدی

 

Untitled-1

 

 

خدمات شهری:

دکتر علی نصرآبادی

 

mahmood

 

 

 امور ساختمانی:

مهندس سید محمود حسینی

 

yazdan

 

 

 مالی و کارگزینی:

مهندس علی اصغر یزدان پناه

 

۰۳

 

 

 

 IT  و کارپردازی:

مهندس احسان هنربخش