مناقصه ها


مناقصه رفت و روب و حمل زباله سال ۱۳۹۶ شهرداری درود

۰۰پیوست مناقصه

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

لینک دانلود اسناد مناقصه رفت و روب