شورای اسلامی


اعضای شورای اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

احمد درودی – زئیس شورای اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سید قاسم موسی – نایب رئیس شورای اسلامی

۰۱

 

 

 

 

 

 

 

سید محمد موسوی عمادی – عضو شورای اسلامی

۰۵

 

 

 

 

.

 

 

 

حسن درودی – عضو شورای اسلامی

۰۳

 

 

 

 

 

 

 

سید حسین علوی نسب – عضو شورای اسلامی