درخواست صدور پروانه ساختمانی


 

 

فرم اطلاعات

  • جهت پاسخگویی از طریق پیامک
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

به درخواست ثبت شده حداکثر طی ۲۴ ساعت آینده رسیدگی و کد ثبت دبیرخانه به شماره همراه درج شده در فرم ارسال میگردد.